ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ ફોર આસિસ્ટ્ન્ટ પ્રોફેસર
[યુજીસી, નવી દિલ્હી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત]
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા, વડોદરા.

પરીક્ષા કેન્દ્રો

કેન્દ્ર કોડ કેન્દ્ર નું નામ
૦૧ વડોદરા
૦૨ અમદાવાદ
૦૩ રાજકોટ
૦૪ સુરત
૦૫ પાટણ
૦૬ ભાવનગર
૦૭ વલ્લભ વિદ્યાનગર
૦૮ ગોધરા
૦૯ જુનાગઢ
૧૦ વલસાડ
૧૧ ભુજ