ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ ફોર આસિસ્ટ્ન્ટ પ્રોફેસર
[યુજીસી, નવી દિલ્હી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત]
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા, વડોદરા.
અગત્યની લિન્ક્સ

હેલ્પ-લાઇન
info@gujaratset.ac.in
પરીક્ષા ફી ચુકવણી(પગલું ૧) અને ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન (પગલું ૨) બંધ કરવામાં આવેલ છે.

તમામ ઉમેદવારો કે જેમણે ૧૦૦% રજીસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ એટલે કે પગલું - ૧ (પરીક્ષા ફી ચુકવણી) તથા પગલું - ૨ (GSET માટે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન) પૂર્ણ કરેલ છે, તેમના રજીસ્ટ્રેશન કામચલાઉ ધોરણે સ્વીકારી લેવામાં આવેલ છે. આ તમામ ઉમેદવારો પરીક્ષાના દિવસના ૭ દિવસ પહેલા હૉલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી શકશે.

અગત્યની તારીખો - GSET ૨૦૨૩
GSET પરીક્ષા તારીખ
૨૬ નવેમ્બર ૨૦૨૩
પરીક્ષા ફી ચુકવણી(પગલું ૧) અને
ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન (પગલું ૨)
૨૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૩ (સવારે ૧૧.૦૦ વાગ્યાથી)
થી ૧૬ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૩
પરીક્ષાનો સમયગાળો 3 કલાક (સવારે ૦૯:૩૦ થી બપોરે ૧૨:૩૦)
પરીક્ષાનો સમય પેપર – I ૧ કલાક (સવારે ૦૯.૩૦ થી સવારે ૧૦.૩૦)
પેપર – II ૨ કલાક (સવારે ૧૦.૩૦ થી બપોરે ૧૨.૩૦)