ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલિટી ટેસ્ટ ફોર આસિસ્ટ્ન્ટ પ્રોફેસર
[યુજીસી, નવી દિલ્હી દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત]
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા, વડોદરા.
અગત્યની લિન્ક્સ

હેલ્પ-લાઇન
info@gujaratset.ac.in

સંપર્ક સરનામું

ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલીટી ટેસ્ટ (GSET)
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા
B - બ્લોક, "ચમેલી બાગ", યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ હાઉસ પાસે,
પ્રા. સી. સી. મેહતા રોડ રોડ, પ્રતાપગંજ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૨
ઇ - મેઇલ : info@gujaratset.ac.in
હેલ્પ લાઇન નંબર : +૯૧-૨૬૫-૨૭૮૬૩૩૭