તાજેતરના સમાચાર

૨૭ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ ૧૨મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટનુ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે...NEWNEWList of Roll Numbers of Provisionally Qualified Candidates in Gujarat SET Examination Conducted on 27 th August 2017.click here

NEWCheck Result GSET August 2017click here

NEWDownload Intimation Letter - only Provisionally Qualified Candidates (GSET August 2017)click here

Reprint Online Application Form(GSET August 2017)click here

    Important:
  • The provisional answer key for GSET 2017 was placed on website to receive responses from candidates from 01.09.2017 to 15.09.2017. To review the responses towards provisional answer key received from the candidates, the responses were carefully scrutinized by the subject experts. Based on their recommendations, the final answer key was prepared by GSET Agency. GSET Agency's decision on the answer key is final and the result is declared on the basis of final answer keys and No Grievances with regards to answer key(s) and Result will be entertained henceforth.

Ph. D Entrance Test