તાજેતરના સમાચાર

૧૨મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટનુ ૨૭ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ ના રોજ સફળતાપુર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું...NEW

::::: સંપર્ક સરનામું :::::


ગુજરાત સ્ટેટ એલિજીબીલીટી ટેસ્ટ (GSET),
ધ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડા
B - બ્લોક, ”ચમેલી બાગ”,
યુનિવર્સિટી ગેસ્ટ હાઉસ પાસે,
પ્રા. સી. સી. મેહતા રોડ રોડ ,
પ્રતાપગંજ, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૦૨
ઇ - મેઇલ : gujaratset@gmail.com