તાજેતરના સમાચાર

૧૨મી ગુજરાત સ્ટેટ એલિજિબિલીટી ટેસ્ટનુ ૨૭ મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૭ ના રોજ સફળતાપુર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું...NEW

::::: પરીક્ષા કેન્દ્રો :::::


કેન્દ્ર કોડ કેન્દ્ર નું નામ
વડોદરા
અમદાવાદ
રાજકોટ
સુરત
પાટણ
ભાવનગર